Tauler d'anuncis

32 anuncis
Edicte Ajuntament d'Alcoi. Demolició finca sita en C/ La Cordeta núm. 17
05/06/2019 14:12 - Registre de publicació

Edicte Ajuntament Alcoi

Termini d'exposició: 1 mes

Modificació de la plantilla de personal per a 2019
03/06/2019 14:21 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
Aprovació inicial del Reglament d'Organització i Funcionament del Centre de Formació d'adults de Sitges.
30/05/2019 10:04 - Registre de publicació

Mitjançant el qual es fa públic que per acord del Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de maig de 2019, es va aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament del Centre de Formació d’Adults de Sitges, i restant l’aprovació definitiva condicionada al període d’informació pública pel termini de 30 dies, de conformitat amb l’article 58 a 66 del ROAS.

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació expedients de modificació de crèdit del pressupost general 2019.
29/05/2019 10:49 - Registre de publicació

El Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el 20 de maig de 2019 va aprovar els expedients de modificacions de crèdit del pressupost general 2019 de l’Ajuntament de Sitges números 08CE/19, 06SC/19, 07SC/19, 09CE/19 i 08SC/19 el qual es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies a les dependències municipals (Servei de Gestió Pressupostària), des de la publicació al butlletí oficial de la província de Barcelona.

Termini d'exposició: 14 de juny

Aprovació inicial del convnei de col·laboració entre l'Ajuntament de Sitges i l'empresa Autopistees de Catalunya per a la construcció d'una nova rotonda al ramal de l'enllaç núm. 30 de Sitges
29/05/2019 10:14 - Registre de publicació

APROVAR INICIALMENT el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i l’empresa Autopistes de Catalunya S.A. concessionària de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una nova rotonda al ramal d’enllaç número 30 Sitges Centre de l’autopista C 32, així com la conservació i manteniment d’aquesta rotonda i les existents a l’enllaç número 30 i altres zones verdes situades dintre de l’àmbit del Pla Parcial La Bòbila II, que s’adjunta com ANNEX NÚMERO 1 al present acord.

Termini d'exposició: 1 mes

Bases reguladores de la convoatòria per a l'atorgament d'ajuts municipals destinats al pagament de lloguer just.
29/05/2019 09:50 - Registre de publicació

L’objecte d’aquestes bases reguladores és determinar les condicions de la convocatòria, que a tal efecte es publicarà, per sol·licitar les prestacions per ajut al pagament del lloguer just dels habitatges, en el marc de les dotacions i disponibilitats del pressupost de l’any de la convocatòria i amb la finalitat disposada en l’article 2.1. de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer front al pagament i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts.

Termini d'exposició: 1 mes

Convocatòria per a l'atorgament d'ajuts municipals destinats al pagament de lloguer just 2019-2020
23/05/2019 15:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Aprovació inicial de les Bases del concurs d'idees per a l'ús públic dels espais interiors de les Illes 49, 50 i 51 PPU-1 La Plana- Santa Bárbara - Vallpineda.
21/05/2019 15:38 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies

Relació definitiva de persones admeses i excloses procés de selecció de 4 places de caporal de la Policia Local.
15/05/2019 11:58 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Relació definitiva de persones admeses i excloses. Procés de selecció de tècnic/a mitjà de promoció econòmica.
15/05/2019 11:37 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges