Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : UNA PLAÇA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

Data de publicació:
25-02-2020
Data de modificació:
01-10-2020
Estat:
EN TRÀMIT
11 publicacions
08. ANUNCI RESULTATS FINALS PROCÉS DE SELECCIÓ
01/10/2020 09:19 - Registre de publicació

Es fa públic l’extracte de l´Acta número 2 del Tribunal Qualificador, de data 16 de setembre del 2020, del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’arquitecte/a tècnic/a, funcionari/a interí/ina, núm. 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, amb els resultats finals del procés de selecció.

07. ANUNCI RESULTATS PROVA TEÒRICA, PRÀCTICA I CONVOCATÒRIA ENTREVISTES
14/09/2020 12:48 - Registre de publicació

Es fa públic l’extracte de l´Acta del Tribunal Qualificador, de data 3 de setembre del 2020, del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’arquitecte/a tècnic/a, funcionari/a interí/ina, núm. 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, el resultat de la prova de coneixements generals – teòrica, la prova pràctica i convoca per entrevista a les persones aspirants que han superat la prova teòrica i la pràctica.

06. ANUNCI RESULTATS PROVA LLENGUA CATALANA
31/07/2020 19:01 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova de català duta a terme el dia 24/07/2020, en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’arquitecte/a tècnic/a, funcionari/a interí/ina, núm. 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball.

05. ELEVAR A DEFINITIU LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
30/07/2020 14:13 - Registre de publicació

Es fa públic elevar a definitiu la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’arquitecte/a tècnic/a, funcionari/a interí/ina, núm. 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, tribunal qualificador i calendari de proves.

04. ANUNCI ESMENA DECRET 801/20 RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
15/07/2020 13:32 - Registre de publicació

Es fa pública l’esmena del decret de l’alcaldessa núm. 801/20 de data 8 de juliol de 2020, d’aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’arquitecte/a tècnic/a, funcionari/a interí/ina, núm. 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, tribunal qualificador i calendari de proves.

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
08/07/2020 17:40 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’arquitecte/a tècnic/a, funcionari/a interí/ina, núm. 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, tribunal qualificador i calendari de proves.

AIXECAMENT SUSPENSIÓ PROVISIONAL PROCESSOS SELECTIUS
29/05/2020 11:21 - Registre de publicació

Atès l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d' alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i pel qual aixeca, entre d’altres, la suspensió de terminis dels procediments administratius: "Article 9. Terminis administratius suspesos en virtut de Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues . " Per tot l’exposat anteriorment, s’informa favorablement a l’aixecament de la suspensió de terminis del procés selectiu esmentat i, es procedeix a ampliar 3 dies naturals a partir del 4 de juny de 2020, per a la presentació d’instàncies.

Enllaç al tràmit per poder fer la sol·licitud de participació en el procés de selecció. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

SUSPENSIÓ PROVISIONAL PROCESSOS SELECTIUS
17/03/2020 14:45 - Registre de publicació

Atès el punt catorzè del Decret d’Alcaldia número 292/20, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19, es posposa la celebració de les proves selectives de tots els processos de selecció i de provisió de llocs de treball mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
28/02/2020 10:48 - Registre de publicació

Enllaç al tràmit per poder fer la sol·licitud de participació en el procés de selecció. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC
28/02/2020 10:48 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 17 de febrer de 2020, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura d´una plaça vacant fins a provisió definitiva, d’ARQUITECTE TÈCNIC/A, funcionari/ària interí/ina, número 11 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8071, de data 25/02/2020. Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 26/02/2020 al 16/03/2020, ambdòs inclosos.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges