Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la sede-e → Ayudas y subvenciones

Ayudas y subvenciones

Realització d'activitats esportives
07/02/2019 16:40 - Registro de publicación

Información general

L’Ajuntament de Sitges, a través del Servei d’Esports, atorga subvencions per a la promoció d’activitats esportives federades i escolars; de l’esport de lleure així com per a l'organització d’esdeveniments puntuals

Requeriments

A) Les entitats/associacions esportives no han d’estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reunir les condicions següents:

 • Estar legalment constituïdes, ser una entitat sense afany de lucre i estar inscrites al registre d’entitats de l'Ajuntament de Sitges i al registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
 • Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció.
 • Desenvolupar la seva activitat a Sitges i radicar la seva seu oficial o social en el seu terme municipal.
 • Tenir seu permanent i/o representant al municipi de Sitges. 
  Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

B) Els/les esportistes no professionals del municipi de Sitges no han d’estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reunir les condicions següents: 

 •  Acreditar la seva participació en campionats autonòmics, provincials o nacionals.
 • Ser residents i empadronats a Sitges, almenys durant dos anys complits abans del dia de la publicació de la convocatòria al BOP.
 • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.
 • Desenvolupar la seva activitat a títol personal.
 • Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció.
 • Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

C) Esportistes d'elit: documentació segons Annex 3. 

 

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atención Ciudadana Tel. 010

© 2018 - Sede electrónica de Sitges
Proyecto desarrollado por Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges