Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : Oferta per a la provisió temporal de necessitats urgents de personal 2 TECNIC/A INTERVENCIÓ/TESORERIA

Data de publicació:
15-10-2020
Data de modificació:
15-10-2020
Estat:
OBERT
1 publicació
Oferta per a la provisió temporal de necessitats urgents de personal
15/10/2020 09:00 - Registre de publicació

2 Llocs de treball / funcions a desenvolupar:

TÈCNIC/A INTERVENCIÓ/TRESORERIA: Funcions d’estudi, proposta, gestió tècnica, control, execució i inspecció de l’àmbit Econòmic i aquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.
Requeriments per accedir: Personal funcionari de carrera, del subgrup A1, amb titulació universitària de grau o equivalent en l’àmbit preferentment
econòmic-hisenda.
Motivació: Mancança crítica de personal de l´àmbit Hisenda, intervenció, serveis econòmics.
Jornada de treball i horari: L’establert amb caràcter general.
Règim retributiu: les corresponents al lloc de treball conforme a la rlt vigent
Forma de provisió: Comissió de serveis: Article 186, apartat a) del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals
de Catalunya (Per l’exercici temporal d’un lloc dels inclosos en les relacions de llocs de treball de les administracions públiques i dels ens, organismes i
empreses que en depenen directament).
Durada prevista: un any prorrogable fins a dos anys o fins la reincorporació de titular


Les persones interessades hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància electrònica fins a les 15 hores del dia 23/10/2020 adjuntant documentació acreditativadels mèrits i requisits i un escrit breu d’intencions en el que manifestin les raons que els motiven i els fan candidats idonis per realitzar les funcions ofertades.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges