Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Per a empreses i professionals > Pla de mesures per al foment de l'ocupació i l'activitat econòmica a Sitges > Detall

  Tràmits - Detall  


Pla de mesures per al foment de l'ocupació i l'activitat econòmica 2017: Subvenció per a persones donades d'alta al règim d'autònoms

Termini de la sol·licitud

2017: Del 25 de setembre al 6 d'octubre

TRÀMIT MUNICIPAL

Subvenció adreçada a aquelles persones treballadores autònomes (o per compte propi), inscrites al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
La finalitat d’aquestes subvencions és incentivar l’autocupació, la creació d’empreses i la consolidació d’aquestes, a partir del suport a les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms, que treballen al municipi de Sitges i que estan en vies de consolidar el seu projecte empresarial.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
 • Els establerts a la base reguladora  (vegeu la normativa relacionada)
Procediments
 1.  Ompliu tots els apartats de la sol•licitud i de la declaració responsable i signeu-la.
 2. Presenteu la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé per qualsevol dels mitjans contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.
 3. Un cop resolta la vostra sol•licitud se us notificarà, al domicili indicat a l'imprès de sol•licitud, la resolució .

En cas que la resolució sigui favorable caldrà que presenteu la corresponent justificació de la mateixa en data màxima del 2 de novembre de 2017.

Temps mitjà de resolució
45 dies
Observacions
Les fotocòpies compulsades les podreu obtenir gratuïtament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) sempre que aporteu el document original i la còpia del mateix.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Model de sol•licitud normalitzat degudament signat i on figurarà el número de compte bancari, degudament segellat per l’entitat.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de la persona representant legal de l’empesa. 
 • Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Rebut del pagament de la quota dels sis primers mesos del RETA.
 • Declaració censal, (model 036 o 037).
 • Declaració responsable ( segons model inclòs a la instància de sol·licitud)
 • Justificant d’estar al corrent del pagament amb l’Agència Estatal d’Administració tributària (AEAT)
 • Justificant d’estar al corrent del pagament amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
 • Justificant d’estar al corrent del pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • Memòria / pla de viabilitat de l’activitat.
 • Altres documents acreditatius que certifiquin aquells criteris puntuables en el barem de mèrits indicats en el punt 4.1 d’aquestes bases (contractes de persones treballadores al seu càrrec, certificats mediambientals, etc)

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 22/09/2017