Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Per a empreses i professionals > Pla de mesures per al foment de l'ocupació i l'activitat econòmica a Sitges > Detall

  Tràmits - Detall  


Pla de mesures per al foment de l'ocupació i l'activitat econòmica 2017: Subvenció per a la contractació de persones aturades

Termini de la sol·licitud

2017: de l'11 al 20 d'octubre

TRÀMIT MUNICIPAL

Subvenció per a empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre locals, amb seu social al municipi de Sitges, que contractin persones desocupades, inscrites a l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya i a la borsa de treball municipal- El contractes hauran de tenir un mínim de 6 mesos de durada. El contracte haurà de ser igual o superior a mitja jornada. 

 • Resten fora d’aquesta convocatòria les empreses de treball temporal. Resten exclosos els fixes discontinus.
 • Seran vàlids els contractes que s’hagin formalitzat des de l’1 de gener fins a 14 d’octubre de 2017.
 • Cada entitat contractant podrà rebre un màxim de 4.800€ de subvenció.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
 • Els establerts a la base reguladora (vegeu la normativa relacionada)
Procediments
 1. Ompliu tots els apartats de la sol·licitud i de la declaració responsable i signeu-la
 2. Presenteu la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o bé per qualsevol dels mitjans contemplats a l'article 16 de la Llei 39/2015.
 3. Si la documentació presentada no reuneix els requisits necessaris per a la seva tramitació, o la documentació és incorrecta o incompleta, es requerirà per mitjans electrònics a la persona sol·licitant perquè solucioni els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de 10 dies naturals
 4. Un cop resolta la vostra sol•licitud se us notificarà, al domicili indicat a l'imprès de sol•licitud, la resolució.
 5. En cas que la resolució sigui favorable caldrà que presenteu la corresponent justificació de la mateixa en un termini que no podrà superar els dos mesos després de finalitzar la contractació objecte de la subvenció.
Temps mitjà de resolució
45 dies a partir de la data límit de presentació de la sol·licitud
Observacions
Les fotocòpies compulsades les podreu obtenir gratuïtament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) sempre que aporteu el document original i la còpia del mateix.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Instància de sol•licitud normalitzada (veure model) on figurarà la declaració signada dels compliment dels supòsits que s’indiquen com a requisits en aquestes bases.
 • Alta d’activitat de l’empresa.
 • Contracte de treball de la persona contractada.
 • Còpia del document de l’Oficina del SOC de la persona contractada, d’estar en situació d’atur immediatament abans de la realització del contracte.
 • Declaració responsable ( segons model inclòs a la instància de sol·licitud)
 • Justificant d’estar al corrent del pagament amb l’Agència Estatal d’Administració tributària (AEAT)
 • Justificant d’estar al corrent del pagament amb l’Agència Tributària de Catalunya (ATC)
 • Justificant d’estar al corrent del pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
 • Altres documents acreditatius que certifiquin aquells criteris puntuables en el varem de mèrits indicats en el punt 3.2 d’aquestes bases.

La inscripció a la borsa de treball del CIES Nivell 10, es comprovarà per part del propi Ajuntament.

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 10/10/2017