Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Per a ciutadans > L'escola > Detall

  Tràmits - Detall  


Ajuts individuals per a menjador escolar per al curs 2018-2019

Període de tramitació

anual

Termini de la sol·licitud

- 2018: del 7 al 18 de maig
- Noves matriculacions: del 5 al 16 de setembre i, amb posterioritat a aquest termini, fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació.

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Ajuts individuals per al servei de menjador escolar (infants de P3 a 4t d'ESO) que atorga el Consell Comarcal del Garraf a aquelles famílies que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
 • Presentar la sol·licitud en l’imprès normalitzat i la documentació acreditativa, en els terminis establerts en aquesta convocatòria.
 • Utilitzar diàriament el servei de menjador escolar, a excepció de malaltia o altres causes que s’hauran de justificar adequadament al centre educatiu.
 • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públics o privats que, units a l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Garraf, superi el cost del servei de menjador.
Procediments
 1. Ompliu totes les dades del full de sol·licitud. Recordeu que cal que signin totes les persones de la unitat familiar majors de 18 anys.
 2. Presenteu el full de sol·licitud juntament amb la documentació requerida al Consell Comarcal del Garraf (cal concertar cita) o bé a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
 3. La proposta provisional de resolució es comunicacarà a través de missatges SMS, abans del mes de setembre.
 4. El període de reclamacions contra la resolució serà d'un mes a partir de la publicació.
 5. La comunicació de la proposta definitiva de la resolució dels ajuts es notificarà a través de missatges SMS.
Temps mitjà de resolució
La proposta provisional de resolució es comunicarà abans del mes de setembre
Observacions

En casos molt excepcionals i de risc social o d’exclusió socials greus, l’alumnat podrà compactar l’ajut en menys dies de servei amb l’informe del centre educatiu i/o l’informe de Serveis Socials del seu municipi de residència, que reclamarà el Consell Comarcal del Garraf.


Als efectes dels ajuts de menjador s'entèn per unitat familiar:

 • Es consideren membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, la persona sol·licitant, els/les  germans/nes solters/res menors de 25 anys i que convisquin en el domicili familiar o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (degudament justificada).
 • En el cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideraran membres computables el/la cònjuge o, en el seu cas la persona a la qual es trobi unida per anàloga relació, així com els/les fills/es, si escau, la renda dels/les  quals s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud omplert i signat per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
 • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE o passaport) de totes les persones de la unitat familiar majors de 14 anys.
 • Justificant de convivència (si feu la sol·licitud a l'OAC us el lliurarem en el moment de la presentació)
 • Ingressos
  • La presentació de la sol·licitud, degudament signada per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys, implica l'AUTORITZACIÓ per tal que el Consell Comarcal i el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i al patrimoni familiar. 
 • Rendiments no contributius: 
  • Fotocòpia dels justificants de tots els ingressos percebuts en l'exercici 2016 (fulls de salari, pensions, subsidis, etc.) de  tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  • Si és el cas, i com a  document justificatiu de situació laboral-econòmica, informe de vida laboral actualitzat (podeu sol·licitar-lo al telèfon: 901 50 20 50).
  • Les persones que perceben rendes de l'estranger hauran d'especificar, en l'imprés de sol·licitud, la quantitat en la moneda corresponent i justificar la percepció.

 

 • Altres documents (en funció del cas):
  • Infants en acolliment: Fotocòpia de la resolució administrativa o judicial
  • Invalidesa o discapacitat del sol·licitant o germans (altres membres de la família no es valorarà):Fotocòpia  de la resolució del grau de disminució
  • Famílies monoparentals:Fotocòpia del títol de família monoparental 
  • Famílies nombroses: Fotocòpia del títol de família nombrosa
  • Separació o divorci: Fotocòpia del conveni o sentència de divorci o separació
 • En el cas que ja hagin estat presentats en convocatòries anteriors, no cal que els torneu a presentar :signeu el full de Consentiment d'accés dades (Consell Comarcal) per  autoritzar a l'Administració a fer-ne ús.

Com es pot tramitar

Presencialment
Consell Comarcal del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 - Vilanova I La Geltrú
Tel. 938100400 (demaneu cita prèvia)
ccgarraf@ccgarraf.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

Normativa relacionada

Més sobre el tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 05/05/2018