Altres processos de contractació

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > L'espai del proveïdor > Altres processos de contractació

Altres processos de contractació

Processos en marxa:


Índex

 

Sol·licituds per a l'autorització d'instal·lació d'un quiosc al Parc de Can Robert

Atesa la voluntat de donar un servei als usuaris del Parc de Can Robert ,així com als usuaris de la parada del transport públic, es preveu la instal·lació d'un quiosc en el Parc de Can Robert amb l'objecte de millorar el servei, així com facilitar i reduir els costos de manteniment del mateix.

Atès que l'explotació del quiosc suposa una ocupació de domini públic que constitueix un ús comú especial realitzat per determinats ciutadans, limitant o excloent la utilització dels béns de domini públic per part d'altres interessats.

> Acord de Junta de Govern Local (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------

Descripció

1. OBRIR un termini per la presentació de sol·licituds per a l'autorització demanial per la instal·lació, explotació i manteniment d'un quiosc al Parc de Can Robert,  el manteniment dels lavabos i l'entorn, establint el termini de vint dies hàbils des de la publicació de l'oportú anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ( BOPB ), per a la presentació de les sol·licituds.

La documentació s'ha de presentar en dos sobres tancats, segons es detallen seguidament:

Sobre 1: “Proposició per prendre part en el concurs d'autorització de domini públic per a l'explotació del servei de quiosc i lavabos del Parc de Can Robert: Documentació ponderable mitjançant judicis de valor".

Inclourà aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que depenguin d'un judici de valor:

- Memòria general explicativa de com es pretén desenvolupar l'activitat de quiosc: mitjans amb què preveu dotar i organitzar el servei; descripció general de la forma en què explotarà i gestionarà el quiosc i lavabos; reciclatge de residus; la qualitat dels materials a instal·lar ( quiosc, taules, cadires i demés equipament del quiosc), indicant el pressupost aproximat; proposta de productes i dels preus màxims de venda al públic; horaris d'obertura, etc.

- Memòria general explicativa de com es pretén prestar el servei de manteniment: hores de dedicació en tasques periòdiques de manteniment de l'entorn del quiosc , parada de transport públic i altres elements del Parc; recursos humans que es posen a disposició; planificació de la neteja dels lavabos, tot detallant la seva freqüència i els productes a utilitzar, etc.


Sobre 2. “Proposició per prendre part en el concurs d'autorització de domini públic per a l'explotació del servei de quiosc i lavabos del Parc de Can Robert: Oferta econòmica i documentació quantificable de forma automàtica".


1. Aquest sobre haurà de contenir l'oferta econòmica, de conformitat amb el model següent:

"En/Na ................................................., amb domicili a ......................
carrer.............................., núm. ........., amb DNI núm. ...................major d'edat, que actua en nom propi (o en representació de l'empresa.........................., carrer ........................................., núm. ........, assabentat de les condicions exigides en el Plec de clàusules que regeixen l'autorització de domini públic per a l'explotació del serveis de QUIOSC i LAVABOS del Parc de Can Robert”, és compromet a explotar el servei de quiosc i lavabos complint estrictament l'esmentat Plec de clàusules, i ofereix el cànon anual de................................................ Euros, (en lletres i números).

Igualment declaro sota la seva responsabilitat que em trobo al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que reuneixo totes i cada una de les condicions exigides per contractar amb l'administració, recollides a la Llei de Contractes del Sector Públic.

Lloc, data i signatura del licitador."

2. Qualsevol altra documentació que pugui ser valorada en el concurs segons els criteris establerts el punt tercer del present Acord.


2. ESTABLIR els següents requisits de l'autorització que s'atorgui: 

1.- El quiosc ha de tenir una superfície no superior a  5 m2 i haurà d'estar pintat amb uns colors respectuosos amb l'entorn ( prèvia l'acceptació per part de l'Ajuntament). Juntament amb el quiosc, es podrà disposar d'una petita reserva per instal·lar taules amb les seves corresponents cadires.

El quiosc s'instal·larà a la banda posterior de les lletres de Sitges instal·lades al Passeig de Vilafranca

2.- S'haurà de fer les instal·lacions dels serveis, el cost dels quals anirà a càrrec de l'adjudicatari.

3.- L'activitat que es podrà dur a terme en l'esmentat quiosc, és la venda de begudes, llaminadures i aliments envasats, sens perjudici de poder ampliar aquesta venda a productes frescos, sempre que compleixi amb la normativa higenicosanitària vigent i prèvia autorització de l'ajuntament.

4.- Cànon Anual. Com a contraprestació a l'ús del domini públic s'estableix un cànon mínim de 3.295€ anuals. A partir del segon any aquest import es revisarà amb l'IPC.

5.- Durada de l'autorització. L'autorització s'iniciarà a partir de la data que s'indiqui en l'acord d'atorgament de la llicència temporal i finalitzarà al cap de 2 anys, amb possibilitat d'un any de pròrroga.

6.- Revocabilitat de la llicència. La present llicència generarà una situació de possessió precària, essencialment revocable en qualsevol moment per raons d'interès públic.

7.- Seran obligacions de l'adjudicatari, sens perjudici de les que, complementàriament, pugui imposar la llicència finalment atorgada:

 - El manteniment i neteja  del quiosc i dels lavabos, així com la cura general de l'entorn
 - Realitzar l'explotació del quiosc al seu risc i ventura. L'autoritzat té el caràcter d'empresari i va al seu càrrec l'estricte compliment de les obligacions legals d'acord amb la legislació fiscal i social vigent. En aquest sentit, l'ajuntament no és, en cap cas, responsable de la falta de pagament de l'autoritzat als proveïdors, ni dels deterioraments o robatoris que es puguin cometre en el quiosc i lavabos.
 - Subscriure amb una entitat asseguradora una pòlissa contra incendis, robatoris, danys i desperfectes a les instal·lacions, que cobreixi el valor de les instal·lacions.
 - Garantir en tot moment que les persones vinculades a l'autoritzat que treballin al quiosc i lavabos tinguin un tracte correcte i respectuós amb el públic.
 - Fer-se càrrec del pagament de les despeses pel subministrament necessaris per al funcionament normal del quiosc i lavabos.
 - Respectar i conviure amb les activitats desenvolupades al parc, ja siguin organitzades per l'Ajuntament com per tercer degudament autoritzat.


3. Establir que en funció del número de sol·licituds presentades es procedirà a: si no hi ha pluralitat de sol·licitants s'atorgarà la llicència de forma directa, o previ concurs cas que existeixi una pluralitat de sol·licitants, previ el corresponent informe valoratiu de les diferents propostes que haurà d'atendre als següents criteris:


Proposta Econòmica: 60 punts

a) Millora del cànon anual (30 punts)
b) Inversió en el quiosc i demés equipament del quiosc (taules i cadires...) (30 punts)

Sent els 30 punts la puntuació màxima, les demés ofertes seran valorades a partir d'una regla de tres.

Proposta Tècnica: 40 punts

Proposta d'explotació del quiosc:

a) Recursos humans que es posen a disposició (3 punts)
b) Reciclatge de residus (2 punts)
c) Hores de dedicació en tasques periòdiques de manteniment de l'entorn del quiosc (10 punts)
d) Proposta dels preus de venda al públic (10 punts)
e) Horaris d'obertura i tancament (5 punts)

Millores en la gestió del servei:

a) Planificació de la neteja dels lavabos, tot detallant la seva freqüència i els productes a utilitzar (10 punts)

Aquesta valoració es farà mitjançant informe emès conjuntament per un tècnic del Departament de Comerç i un de Via pública , que formularan una proposta que s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació definitiva.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 23/06/2015