Notificacions electròniques

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Notificacions electròniques

Notificacions electròniques

eNotum Notificacions electròniques
L'e-NOTUM és el sistema de notificacions per mitjans electrònics del Consorci AOC, disponible com a servei per a totes les administracions públiques catalanes, que es pot emprar per notificar actes administratius i resolucions tant a ciutadans com a empreses.

De forma resumida, l'e-NOTUM permet al ciutadà:

  • Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
  • Rebutjar una notificació abans d'obrir-la.
  • Veure la llista de notificacions dipositades i l'organisme emissor. 
  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.)

Pel que fa l'administració, l'e-NOTUM li permet:

  • Dipositar notificacions per als interessats tant per via automàtica (integració de sistemes d'informació), com mitjançant pantalles Web.
  • Conèixer els canvis d'estat de les notificacions (tant de forma interrogativa com en forma d'informe diari).
  • Oferir l'accés a les notificacions als interessats a través del propi portal (carpeta ciutadana) com a través d'un portal amb marca blanca que el Consorci AOC habilita a tal efecte.


Normativa

Consta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat en qualsevol moment.
En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Article

Article 41. Condicions generals per a la pràctica de les notificacions.
"...1. Les notificacions s'han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via. ..."

Article 43. Pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics.
Les notificacions per mitjans electrònics s'han de practicar mitjançant la compareixença a la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant  Als efectes que preveu aquest article, s'entén per compareixença a la seu electrònica l'accés per part de l'interessat o el seu representant degudament identificat al contingut de la notificació.
Les notificacions per mitjans electrònics s'entenen practicades en el moment en què es produeixi l'accés al seu contingut. Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat escollida expressament per l'interessat, s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.
S'entén complerta l'obligació a què es refereix l'article 40.4 amb la posada a disposició de la notificació a la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant o a l'adreça electrònica habilitada única.
Els interessats poden accedir a les notificacions a través de la seu electrònica.Qui ho pot demanar ?

Les persones sense obligació a rebre les notificacions per mitjans electrònics, poden donar l'autorització perquè se'ls hi notifiquin per mitjans electrònics tots els procediments de l'Ajuntament de Sitges dels quals sigui l'interessat o part implicada, donant les dades d'avís, o bé en cas d'haver donat prèviament l'autorització, revocar-la.

Les persones o entitats obligades poden comunicar / modificar les dades d'avís per a la notificació electrònica.Com puc accedir a les notificacions ?

Les notificacions i comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d'aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l'interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s'envien a títol merament informatiu.

Per a l'accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l'interessat i accedir a l'enllaç e-Notum (Notificacions electròniques)

Hi ha diverses maneres d'accedir a les notificacions electròniques:
- Mitjançant certificat electrònic reconegut i classificat pel Consorci AOC (idCAT, DNIe, etc.)
- Mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà al número de telèfon mòbil o adreça de correu electrònic indicats en aquesta sol·licitud. Aquesta opció només estarà disponible quan la notificació o la comunicació permeti aquest tipus d'’identificació. Alguns d'aquests sistemes de validació són idCat Mòbil, @Clave, etc.


Si teniu dubtes de com accedir a les notificacions electròniques de l'Ajuntament de Sitges, podeu consultar el Manual d'usuari de l'e-Notum

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 22/11/2018